Astrophys. Space Sci. Trans., 7, 187-189, 2011
www.astrophys-space-sci-trans.net/7/187/2011/
doi:10.5194/astra-7-187-2011
© Author(s) 2011. This work is distributed
under the Creative Commons Attribution 3.0 License.
 
27 May 2011


Baksan Underground Scintillation Telescope upgrade and DAQ of additional layers

I. M. Dzaparova, A. F. Yanin, M. M. Boliev, Zh. Sh. Guliev, L. V. Inzhechik, M. M. Kochkarov, M. G. Kostyuk, A. N. Kurenya, R. V. Novoseltseva, Yu. F. Novoseltsev, V. B. Petkov, P. S. Striganov, V. I. Volchenko, and G. V. Volchenko

Special issue
Download
PDF XML
Citation
Share